Dofinansowanie na projekty badawczo-rozwojowe dla firm z woj. łódzkiego

RCFX768X06

Dofinansowanie na projekty badawczo-rozwojowe dla firm z woj. łódzkiego

Do 25 lutego potrwa konkurs 1.2.2 PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW, którego celem jest wsparcie firm z woj. łódzkiego ukierunkowane na realizację projektów badawczo-rozwojowych. O dofinansowanie mogą się ubiegać projekty m.in. z obszaru IT: Internet of Things, Big Data, Data Mining itd.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE?
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wszyscy przedsiębiorcy, a także konsorcja przemysłowe z wiodącą rolą przedsiębiorstw, którzy chcą zrealizować inwestycję na terenie województwa łódzkiego, co oznacza, że oddział, siedzibę, miejsce prowadzenia działalności można zarejestrować we właściwym rejestrze po podpisaniu umowy o dofinansowanie.
Co do zasady:
• Mikroprzedsiębiorstwo – zatrudnia nie więcej niż 10 osób,
• Małe przedsiębiorstwo – zatrudnia od 10 do 49 osób,
• Średnie przedsiębiorstwo – zatrudnia od 50 do 249 osób,
• Duże przedsiębiorstwo – zatrudnia od 250 osób.

TYPY PROJEKTÓW:
W ramach działania przewiduje się następujące typy projektów:
– przeprowadzenie badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych (do etapu pierwszej produkcji) służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu.

JAKIE SĄ KWOTY WSPARCIA?
Poziom dofinansowania różni się w zależności od wielkości firmy i rodzaju wsparcia:
– Mikro i mały:
prace badawcze: min. 70%, max. 80%
prace rozwojowe: min. 45%, max. 60%
– Średni
prace badawcze: min. 60%, max. 75%
prace rozwojowe: min. 35%, max. 50%
– Duży
prace badawcze: min. 50%, max. 65%
prace rozwojowe: min. 25%, max. 40%

* Max. poziom dofinansowania może zostać uzyskany, jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków:
a) projekt zakłada efektywną współpracę:
– między przedsiębiorstwami, wśród których przynajmniej jedno jest MŚP, lub jest realizowany w co najmniej dwóch państwach członkowskich lub w państwie członkowskim i w państwie umawiającej się strony Porozumienia EOG, przy czym żadne pojedyncze przedsiębiorstwo nie ponosi więcej niż 70 % kosztów kwalifikowalnych, lub
– między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, jeżeli ta ostatnia ponosi co najmniej 10 % kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania własnych wyników badań;
b) wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego

JAKA JEST MAKSYMALNA WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA?
Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi 700 000 zł.

JAKIE SĄ LIMITY I OGRANICZENIA W PROJEKCIE?
Wsparciem nie będą objęte projekty polegające na wdrożeniu wyników badań do masowej produkcji czy komercyjnej sprzedaży.

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ ŚRODKI?
W ramach konkursu mogą być dofinansowane projekty związane z prowadzeniem badań przemysłowych oraz prac rozwojowych (w tym prac demonstracyjnych) do etapu pierwszej produkcji (rozumianej jako pierwsze przemysłowe wytworzenie odnoszące się do pełnej pilotażowej linii lub pierwszego w swoim rodzaju sprzętu i wyposażenia, które obejmują etapy późniejsze w stosunku do wytworzenia linii pilotażowych włączając w to fazę testów, ale nie obejmują produkcji masowej ani komercyjnego wykorzystania), włącznie z działaniami w zakresie wczesnej walidacji produktów, przy zastrzeżeniu, iż faza pierwszej produkcji nie może stanowić samodzielnego projektu.
W wyniku przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych powinien zostać osiągnięty etap zaawansowania innowacyjnego rozwiązania (produktu, usługi, procesu), pozwalający na jego urynkowienie.
Ponadto, komponent projektu może stanowić uzyskanie ochrony własności przemysłowej przez przedsiębiorstwa dla wyników przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych.
Wsparciem zostaną objęte m.in. koszty:
– aparatury, sprzętu, budynków i gruntów (w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu);
– koszty personelu zaangażowanego w projekt;
– koszty badań;
– wartości niematerialnych i prawnych, ekspertyz, analiz.

TERMINY:
Nabór wniosków będzie trwał:
od 15.02.2016 do 25.02.2016
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – czerwiec 2016 r.

Jeśli chcesz uzyskać dofinansowanie na projekty badawczo-rozwojowe dla firm z woj. łódzkiego – nie czekaj! Skontaktuj się z nami!
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Napisz do nas biuro@foresightgroup.pl lub zadzwoń +48 535 530 995