Dotacje bezpośrednie dla podkarpackich MŚP

Dotacje w Podkarpackim

Dotacje bezpośrednie dla podkarpackich MŚP

PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

1.4.1 DOTACJE BEZPOŚREDNIE

Celem działania jest zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP – wdrożenie nowych lub ulepszonych produktów lub usług.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro, mali oraz średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą w sposób zorganizowany i ciągły przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy licząc wstecz od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie i uzyskujące przychody z ww. działalności, którzy chcą zrealizować inwestycję na terenie województwa podkarpackiego, co oznacza, że oddział, siedzibę, miejsce prowadzenia działalności można zarejestrować we właściwym rejestrze po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Co do zasady:

 • Mikroprzedsiębiorstwo – zatrudnia nie więcej niż 9 osób,
 • Małe przedsiębiorstwo – zatrudnia od 10 do 49 osób,
 • Średnie przedsiębiorstwo – zatrudnia od 50 do 249 osób.

 

TYPY PROJEKTÓW:

W ramach działania przewiduje się następujący typ projektów:

 1. Rozwój MŚP:

Wsparcie obejmowało będzie rozwój MŚP poprzez inwestycje niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów albo usług.

Wsparcia nie otrzymają przedsiębiorstwa realizujące przedsięwzięcie prowadzące wyłącznie do zwiększenia mocy produkcyjnych. Wsparcie obejmowało będzie rozwój/rozbudowę MŚP, w szczególności poprzez inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.

Preferencje zostaną przyznane dla MŚP wdrażających rozwiązania będące wynikiem prowadzonych własnych prac B+R, w tym współfinansowanych w ramach RPO WP 2014-2020.

LIMITY I OGRANICZENIA:

Wsparcia nie otrzymają następujące typy przedsięwzięć:

 • wytwarzanie energii, jej dystrybucja i infrastruktura z nią związana,
 • gospodarka odpadami,
 • infrastruktura uzdrowiskowa, turystyczno-rekreacyjna realizowana przez przedsiębiorców świadczących kompleksowe usługi sanatoryjne/uzdrowiskowe,
 • projekty w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz z zakresu pomocy społecznej realizowane przez podmioty (np. żłobki, żłobki przyzakładowe, kluby dziecięce, oddziały żłobkowe, domy pomocy społecznej, domy seniora),
 • wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

 

JAKIE SĄ KWOTY WSPARCIA?

Rozwój MŚP:

 1. a) pomoc de minimis – 70%,
 2. b) regionalna pomoc inwestycyjna – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami tj.:
 • mikro i małe przedsiębiorstwo – 70% dofinansowania do inwestycji,
 • średnie przedsiębiorstwo – 60% dofinansowania do inwestycji.

 

Wielkość dofinansowania:

Rozwój MŚP:

 1. a) dla projektów w których przewiduje się wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu/usługi:
 • minimalna wielkość projektu: 100 000,00 zł
 • maksymalna wielkość projektu: 4 000 000,00 zł,
 1. b) dla projektów w których przewiduje się wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu/usługi, będącego wynikiem prowadzonych własnych prac B+R, w tym współfinansowanych w ramach RPO WP 2014-2020:
 • minimalna wielkość projekt: 100 000,00 zł
 • maksymalna wielkość projektu: 10 000 000,00 zł.

 

Dofinansowanie będzie przekazywane przedsiębiorstwom w formie refundacji bądź zaliczki.

 TERMINY:

Planowany termin naboru wniosków: IV kwartał 2016r.

 

CHCESZ ZDOBYĆ DOFINANSOWANIE W KONKURSIE DOTACJE BEZPOŚREDNIE DLA PODKARPACKICH MŚP? DO 10 MLN ZŁ DOFINANSOWANIA NA PROJEKT!

Chcesz dowiedzieć się więcej?

napisz do nas biuro@foresightgroup.pl lub zadzwoń +48 535 530 995