Ochrona własności przemysłowej

Startup Stock Photos

Ochrona własności przemysłowej

2.3.4.OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

W ramach Działania 2.3 Poddziałania 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej dofinansowanie przeznaczone jest dla projektów dotyczących uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym, z wyłączeniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski i jej realizacji.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE?
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro, mali lub średni przedsiębiorcy.
Co do zasady:
• Mikroprzedsiębiorstwo – zatrudnia nie więcej niż 10 osób,
• Małe przedsiębiorstwo – zatrudnia od 10 do 49 osób,
• Średnie przedsiębiorstwo – zatrudnia od 50 do 249 osób.

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ ŚRODKI?
W ramach projektu wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia, które mają na celu:

  • uzyskanie prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej

albo

  • realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

 

JAKIE SĄ KWOTY WSPARCIA?
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 zł.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 000 000 zł.
Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?

W ZAKRESIE UZYSKANIA OCHRONY WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ ZALICZA SIĘ:

1.uzyskania i walidacji patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych tj.:

  • opłaty urzędowe związane z uzyskaniem patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub praw z rejestracji wzoru przemysłowego;
  • pokrycie kosztów usług zawodowego pełnomocnika obejmujące przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz reprezentację przed organem ochrony własności przemysłowej;
  • pokrycie kosztów tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego, dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz prowadzenia postępowania przed właściwym krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym organem ochrony własności przemysłowej;

2. usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji związanych z przygotowaniem do procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia ( do 30% kosztów kwalifikowalnych) tj.:

  • pokrycie kosztów zakupu analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania, w tym w zakresie wyceny wartości własności intelektualnej, perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji oraz zarządzania w przedsiębiorstwie prawami własności przemysłowej, których dotyczy projekt, a dodatkowo dotyczą obszarów, na których wnioskodawca zamierza uzyskać ochronę;
  • pokrycie zakupu usług doradczych w zakresie poszukiwania, określenia, wyselekcjonowania i sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów biznesowych zainteresowanych wdrożeniem przedmiotu zgłoszenia, z obszaru na którym obowiązywać ma ochrona danego przedmiotu oraz przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych;

3. pokrycie kosztów uzyskania wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego(do 10% kosztów kwalifikowalnych).

W ZAKRESIE REALIZACJI OCHRONY WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ ZALICZA SIĘ:

1.koszty obrony patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych, tj.:

  • pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem postępowania w danej instancji przez zawodowego pełnomocnika, który zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju jest uprawniony do występowania przed właściwym organem ochrony;
  • opłaty urzędowe za wniesienie pism w postępowaniu;
  • pokrycie kosztów tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego, dokumentacji niezbędnej do prowadzenia postępowania w danej instancji.

 

TERMINY:

Nabór wniosków będzie trwał:

od 18.07.2016 do 20.01.2017

Chcesz uzyskać dofinansowanie na ochrona praw własności przemysłowej – nie czekaj! Skontaktuj się z nami!
Chcesz dowiedzieć się więcej?
napisz do nas biuro@foresightgroup.pl lub zadzwoń +48 535 530 995