Projekty badawczo-rozwojowe małopolskich przedsiębiorstw

6UHHE19YG7

Projekty badawczo-rozwojowe małopolskich przedsiębiorstw

PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

1.2.1 PROJEKTY BADAWCZO-ROZWOJOWE MAŁOPOLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

Celem działania jest wsparcie przedsięwzięć dotyczących realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji, włącznie z uruchomieniem pierwszej produkcji i przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej, ale już nie samego wdrożenia.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, zwłaszcza mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, konsorcja przedsiębiorstw z udziałem: jednostek naukowych, uczelni, w tym spółek celowych uczelni, organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu, którzy chcą zrealizować inwestycję na terenie województwa małopolskiego, co oznacza, że oddział, siedzibę, miejsce prowadzenia działalności można zarejestrować we właściwym rejestrze po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Co do zasady:

 • Mikroprzedsiębiorstwo – zatrudnia nie więcej niż 10 osób,
 • Małe przedsiębiorstwo – zatrudnia od 10 do 49 osób,
 • Średnie przedsiębiorstwo – zatrudnia od 50 do 249 osób,
 • Duże przedsiębiorstwo – zatrudnia od 250 osób.

 

TYPY PROJEKTÓW:

 1. badania przemysłowe i prace rozwojowe
 2. prace rozwojowe związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej

 

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ ŚRODKI?

W zakresie wspieranych przedsięwzięć możliwe będzie:

   • nabycie wyników badań lub prac rozwojowych, jeżeli celem przedsięwzięcia jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania w oparciu o prace B+R dotyczące nowych właściwości danej technologii lub możliwości jej zastosowania w nowych warunkach związanych z indywidualnymi potrzebami danego przedsiębiorstwa,
   • przygotowanie prototypów doświadczalnych,
   • tworzenie instalacji demonstracyjnych i pilotażowych,
   • walidacja danego rozwiązania,
   • uruchomienie pierwszej produkcji (eksperymentalnej i niekomercyjnej),
   • wsparcie przygotowania wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej (jako uzupełniający komponent projektu badawczego).

 

JAKIE SĄ KWOTY WSPARCIA?

Poziom dofinansowania różni się w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i rodzaju wsparcia:

W przypadku pomocy na projekty badawczo-rozwojowe:

   1. badania przemysłowe:
   • 70% dofinansowania do inwestycji dla mikro i małego przedsiębiorstwa,
   • 60% dofinansowania do inwestycji dla średniego przedsiębiorstwa,
   • 50% dofinansowania do inwestycji dla pozostałych beneficjentów.
   1. eksperymentalne prace rozwojowe
   • 45% dofinansowania do inwestycji dla mikro i małego przedsiębiorstwa,
   • 35% dofinansowania do inwestycji dla średniego przedsiębiorstwa,
   • 25% dofinansowania do inwestycji dla pozostałych beneficjentów.
   1. studium wykonalności
   • 70% dofinansowania do inwestycji dla mikro i małego przedsiębiorstwa,
   • 60% dofinansowania do inwestycji dla średniego przedsiębiorstwa,
   • 50% dofinansowania do inwestycji dla pozostałych beneficjentów.

 

W przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych poziom dofinansowania można zwiększyć do maksymalnie 80%:

   1. o 10 punktów procentowych w przypadku średnich przedsiębiorstw oraz o 20 punktów procentowych w przypadku małych przedsiębiorstw;
   2. o 15 punktów procentowych, jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków:
   • projekt zakłada efektywną współpracę:
    • między przedsiębiorstwami, wśród których przynajmniej jedno jest MŚP, lub jest realizowany w co najmniej dwóch państwach członkowskich lub w państwie członkowskim i w państwie umawiającej się strony Porozumienia EOG, przy czym żadne pojedyncze przedsiębiorstwo nie ponosi więcej niż 70 % kosztów kwalifikowalnych, lub
    • między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, jeżeli ta ostatnia ponosi co najmniej 10 % kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania własnych wyników badań;
   • wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego.

 

Wielkość dofinansowania:

   • minimalna kwota dofinansowania dla typu projektu A i B wynosi – 100 000,00 zł.
   • maksymalna kwota dofinansowania dla typu projektu A i B wynosi – 25 000 000,00 zł.

Dofinansowanie będzie przekazywane przedsiębiorstwom w formie zaliczki i  refundacji.

JAKIE SĄ LIMITY I OGRANICZENIA W PROJEKCIE?

   • typ projektu A obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania),
   • typ projektu B obejmuje wyłącznie prace rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej/pilotażowej,
   • limit środków na wsparcie projektów spoza obszarów aktualnej specjalizacji regionalnej wyodrębnionych w ramach tzw. mechanizmu eksperymentacji: łącznie 10%
   • limit wydatków przeznaczonych na przygotowanie wyników fazy badawczej do wdrożenia (jako uzupełniający komponent projektu inwestycyjnego) – do 10% kosztów kwalifikowanych projektu
   • w zakresie dotyczącym ochrony własności intelektualnej wsparcie może zostać przeznaczone na wydatki ponoszone w związku z przygotowaniem zgłoszenia oraz zgłoszeniem wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego, z wyłączeniem kosztów postępowań sądowych w sprawach dotyczących ochrony praw własności intelektualnej

 

TERMINY:

Planowany termin ogłoszenia konkursu: I KWARTAŁ 2017r.

 

Jeśli jesteś przedsiębiorcą kwalifikującym się do konkursu na projekty badawczo-rozwojowe małopolskich przedsiębiorstw  nie czekaj! Skontaktuj się z nami!

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

napisz do nas biuro@foresightgroup.pl lub zadzwoń +48 535 530 995